Издавање на резултати

Резултатите се издаваат најдоцна во рок од 24 часа, зависно од времето потребно за изработка на анализата. Резултатите од најголемиот број анализи се готови истиот ден, после 14 часот. 

Итните анализи и пациенти секогаш имаат предност и се изработуваат во најкус можен рок.

Со цел да излеземе во пресрет на барањата на нашите пациенти, Ве информираме дека резултатите од изработените анализи во Авицена Лабораторија може да се превземат директно од нашата веб страница, во делот ПРЕЗЕМИ РЕЗУЛТАТИ

Доколку од објективни причини се случат проблеми во електронската и телефонската комуникација, посебно при преземањето резултати, Ве молиме контактирајте ги вработените во Авицена Лабораторија на: тел. 02/3179-001, 3179-010, на e-mail: lab@avicenalab.com,mk или подигнете го резултатот во оригинална форма (кој претставува официјален документ), во редовното работно време на лабораторијата, секој работен ден од 07.00-19.30 часот и сабота од 08.00-14.00 часот.